WEEK 1 1 vs 2 3 vs 4 5 vs 6 7 vs 8 9 vs 10 11 vs 12
WEEK 2 12 vs 2   1 vs 7   8 vs 6   9 vs 5   10 vs 4   11 vs 3
WEEK 3 5 vs 8 6 vs 7 12 vs 1 2 vs 11 3 vs 10 4 vs 9
WEEK 4 8 vs 2   9 vs 12   10 vs 11   1 vs 5   6 vs 4   7 vs 3
WEEK 5 12 vs 8 2 vs 7 3 vs 6 4 vs 5 10 vs 1 11 vs 9
WEEK 6 4 vs 2   5 vs 12   6 vs 11   7 vs 10   8 vs 9   1 vs 3
WEEK 7 8 vs 1 9 vs 7 10 vs 6 11 vs 5 12 vs 4 2 vs 3
WEEK 8 11 vs 12   6 vs 1   7 vs 5   8 vs 4   9 vs 3   10 vs 2
WEEK 9 4 vs 7 5 vs 6 1 vs 11 12 vs 10 2 vs 9 3 vs 8
WEEK 10 7 vs 12   8 vs 11   9 vs 10   4 vs 1   5 vs 3   6 vs 2
WEEK 11 11 vs 7 12 vs 6 2 vs 5 3 vs 4 1 vs 9 10 vs 8
WEEK 12 2 vs 1   3 vs 12   4 vs 11   5 vs 10   6 vs 9   7 vs 8
WEEK 13 12 vs 2 1 vs 7 8 vs 6 9 vs 5 10 vs 4 11 vs 3
WEEK 14 5 vs 8   6 vs 7   12 vs 1   2 vs 11   3 vs 10   4 vs 9
WEEK 15 8 vs 2 9 vs 12 10 vs 11 1 vs 5 6 vs 4 7 vs 3
WEEK 16 12 vs 8   2 vs 7   3 vs 6   4 vs 5   10 vs 1   11 vs 9
WEEK 17 4 vs 2 5 vs 12 6 vs 11 7 vs 10 8 vs 9 2 vs 3
WEEK 18 8 vs 1   9 vs 7   10 vs 6   11 vs 5   12 vs 4   1 vs 3
WEEK 19
BRITTON 1
PACIELLO 2
COREY 3
KENNEY 4
KUBAT 5
LEE 6
LUPINSKI 7
SONNY 8
TRZEPACZ 9
WALSH 10
KANTOR 11
NOBODY 12